Trainning - Thủ tục hải quan

I. QUY TRÌNH HÀNG XUẤT FCL

1. Tiến hành lấy Booking từ hãng tàu.

 • KH duyệt lệnh cấp cont rỗng sau đó tiến hành mang cont rỗng về kho để tiến hành đóng hàng, sau đó mang cont đầy về bãi hàng xuất tại cảng.

2. Khai báo HQ điện tử.

 • Truyền tờ khai đến chi cục hải quan xuất hàng.
 • Người khai hải quan thực hiện in, ký tên, đóng dấu: Tờ khai hải quan điện tử (02 bản) dựa trên tờ khai hải quan điện tử đã được cơ quan hải quan chấp nhận; Phụ lục tờ khai hải quan điện tử (02 bản) nếu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có từ  3 mặt hàng trở lên.
 • Tiếp nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan và thực hiện theo hướng dẫn.

Chuẩn bị đầy đủ các bộ chứng từ:

 • Tờ khai HQ điện tử: 2 bản gốc
 • Hợp đồng: 1 bản gốc
 • Packing list: 1 bản gốc
 • Commercial Invoice: 1 bản gốc

3. Làm thủ tục Hải quan tại cảng:

 • Nộp bộ chứng từ trên tại nơi tiếp nhận hồ sơ HQ hàng xuất.
 • Nhận lại 1 tờ khai đã được đóng dấu và kí tên vào ô 30. “Xác nhận thông quan”.
 • Photo tờ khai vừa nhận thành 1 bản. Điền tên tàu, số tàu vào 1 bản gốc và 1 bản photo, nộp tại “Hải quan giám sát”.
 • Hải quan giám sát sau khi xem xét sẽ giữ lại tờ khai photo, trả lại 1 bản gốc sau khi đã kí tên đóng dấu vào ô 31. “Xác nhận của Hải quan giám sát”.
 • Nộp tờ khai gốc vừa nhận tại “Đăng kí tàu xuất”.
 • Cán bộ cảng dựa trên tờ khai gốc xuất ra 2 liên “xác nhận đăng kí tàu xuất” (1 trắng, 1 vàng), NV kí tên xác nhận sau đó nhận lại liên vàng, nộp lại liên trắng cho HQ.

4. Kiểm tra tình trạng container:

 • Tiến hành lên trang web của cảng để xem xét cont đã được thanh lý chưa.
 • Sau khi tàu chạy vào trang web cảng kiểm tra 1 lần nữa xem cont đã được load lên tàu chưa.
 • Hãng tàu tiến hành làm Bill of Lading gửi cho KH.


II. QUY TRÌNH HÀNG LCL - AIR

 • Về quy trình chung tương tự FCL
 • Có 2 dạng khai hải quan
  • Tờ khai đã được đăng kí ở một nơi khác
  • Tờ khai được đăng ký tại cảng xuất
 • Nhãn mác hàng hóa
  • HÀNG LCL DÁN NHÃN ( LABEL )
  • HÀNG AIR DÁN STALON