Amis bán hàng: xuất hóa đơn (phần 2)

Phần Đơn đặt hàng

Người khởi tạo Sale (khách hàng trực tiếp), chứng từ (over sea)

  • Sale căn cứ “shipment detals” /báo giá/cover = tiền USD đã gửi khách hàng, chứng từ, kế toán để vào đơn đặt hàng
  • Tạo đơn đặt hàng (amis-bán hàng/bán hàng/đơn đặt hàng) điền đầy đủ thông tin theo báo giá chia sẻ lại cho chứng từ quản lý mức “toàn quyền”

Chú ý:

  • Tiền VND trong báo giá trường thành tiền, tiền thuế phải là số nguyên (không có phần thập phân, nếu số nhân ra là phần thập phân sale phải tự sửa làm tròn số.
  • Quy định hàng xuất: xuất chung hóa đơn OF+LCC, hàng nhập phải tách hóa đơn OF / EXW / LCC riêng thì báo chứng từ tách hóa đơn – có thể bổ sung trong phần ghi chú: tách hóa đơn OF / EXW / LCC
  • Đơn đặt hàng khi chia sẻ thì ở chế độ đề nghị ghi.
  • Sale có thể xuất debit note luôn khi làm xong đơn đặt hàng gửi khách hàng bằng trộn chứng từ.
  • Trường hợp khách hàng mới thì sale báo chứng từ để lấy thông tin tên, địa chỉ, mã số thuế để xuất hóa đơn và điều chỉnh lại thông tin khi tạm nhập lúc đầu trong dữ liệu khi chưa có đủ thông tin.

Tạo đơn đặt hàng

Chia sẻ đơn đặt hàng

Chọn người chia sẻ

Tự lên debit từ trộn đơn đặt hàng