Amis bán hàng: tạo khách hàng, báo giá, đơn đặt hàng (phần 1)

Tạo khách hàng mới

Amis bán hàng >> bán hàng >> khách hàng >> thêm mới

Đặt mã khách hàng (1)

Thông tin khách hàng chủ yếu có 3 thông tin chính

- Tên công ty (2)

- Địa chỉ (3)

- Mã số thuế (4)

Trong lần đầu tiên liên hệ với khách hàng, sale thu thập các thông tin khách hàng, có thể tạm nhập lần đầu (tên tiếng anh, tên viết tắt) các thông tin này rồi lên báo giá, đơn đặt hàng. Tuy nhiên sau khi có thông tin phản hồi từ khách hàng khi xuất hóa đơn, sale-NVKD phải chỉnh sửa lại ba thông tin này cho đúng hạn chế sai sót giữa các chứng từ, xuất hóa đơn sau này.

Các thông tin khác:

- Người liên hệ, điện thoại, mail

- Ngành nghề kinh doanh, sản phẩm xuất nhập khẩu...

* Khách hàng của từng NVKD đảm bảo được bảo mật giữa các NVKD khác, có thể chủ động chia sẻ thông tin khách hàng của mình với người khác.

Thông tin khách hàng tạm thời sau khi tạo như hình dưới - cần chỉnh sửa lại thông tin này sau khi đã có thông tin chính xác lên hóa đơn (tên tiếng Việt)

Tạo báo giá cho khách hàng

Amis bán hàng >> bán hàng >> báo giá >> thêm mới

(1) chọn khách hàng

(2) thêm danh sách các phí dịch vụ (có thể chuột phải để thêm dòng trong phần dịch vụ)

(3) lưu lại báo giá

Tạo đơn đặt hàng (phục vụ lên Debit note, đề nghị xuất hóa đơn)

- Tạo đơn đặt hàng từ báo giá:

Nếu lô hàng đã có báo giá có thể từ cửa sổ báo giá (Amis bán hàng >> bán hàng >> báo giá) để sinh ra đơn đặt hàng

- Tạo mới đơn đặt hàng không qua báo giá

Amis bán hàng >> bán hàng >> đơn đặt hàng >> thêm mới

(1) chọn khách hàng

(2) ghi chú số BL; tên tàu số chuyến

(3) thêm dịch vụ

(4) bản nháp / đề nghị ghi (*)

(5) Lưu lại

Chú ý: Trong cả 2 trường hợp tạo đơn đặt hàng cần chú ý các điểm sau

- Đơn đặt hàng phải được sửa hết dịch vụ có số tiền là số thập phân sang số nguyên (làm tròn) - hạn chế sai tiền giữa hóa đơn - debit note - thanh toán

- (*) Đơn đặt hàng hoàn chỉnh phải ở trạng thái "đề nghị ghi" trạng thái bản nháp chỉ người sở hữu xem không thể chia sẻ sang các bộ phận khác

- Phần ghi chú trong đơn đặt hàng phải có thông tin Bill & tên tàu số chuyến (hoặc số máy bay)

Từ đơn đặt hàng làm debit note - đề nghị xuất hóa đơn

Quản lý khách hàng trong amis