Không bị tính chậm nộp trong thời gian chờ kết quả giám định

Trường hợp hàng hóa phải giám định để xác định chính xác số tiền thuế phải nộp, người nộp thuế thực hiện nộp thuế theo khai báo. Khi có kết quả giám định phải khai báo nộp bổ sung tiền thuế (nếu có) theo thông báo của chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai và không bị tính chậm nộp trong thời gian chờ kết quả giám định.

Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan cảng Cái Lân. 

Tổng cục Hải quan vừa có trả lời Công ty cổ phần Xi măng Hệ Dưỡng về tiền chậm nộp thuế cho tờ khai xuất khẩu clinker luồng Xanh.

Giải thích về việc hàng hóa phải giám định, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Điều 46 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì: “Đối với hàng hóa phải phân tích, giám định để đảm bảo xác định chính xác số thuế phải nộp thì người nộp thuế thực hiện nộp thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 33 và Điều 42 Thông tư này.

Nếu kết quả phân tích, giám định hàng hóa khác so với nội dung khai của người nộp thuế dẫn đến có thay đổi về số tiền thuế phải nộp thì sau khi có thông báo của cơ quan Hải quan về kết quả phân tích, giám định, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thông tin trên Hệ thống, nộp thuế, không phải tính tiền chậm nộp trong thời gian chờ kết quả phân tích, giám định hoặc được hoàn trả số tiền thuế đã nộp (nếu có) theo quy định của pháp luật.”

Theo quy định trên, đối với trường hợp hàng hóa phải giám định để xác định chính xác số tiền thuế phải nộp, người nộp thuế thực hiện nộp thuế theo khai báo (tự kê khai, tự tính thuế) và thuộc trường hợp giải phóng hàng. Khi có kết quả giám định phải khai báo nộp bổ sung tiền thuế (nếu có) theo thông báo của chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai và không bị tính chậm nộp trong thời gian chờ kết quả giám định.

Về giá tạm tính, Tổng cục Hải quan cho biết, việc khai báo giá tạm tính, giá chính thức đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Theo đó, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan trị giá hải quan là giá tạm tính do người khai hải quan khai báo trên cơ sở chứng từ, tài liệu liên quan và có sẵn tại thời điểm xác định trị giá. Khi có giá chính thức, trị giá hải quan được xác định theo phương pháp xác định trị giá quy định tại khoản 2 Điều 4 và khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

Điều kiện để chấp nhận thời điểm có giá chính thức: Thời điểm có giá chính thức được chấp nhận nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Hợp đồng mua bán hàng hóa có thỏa thuận về thời điểm có giá chính thức phù hợp với ngành hàng xuất khẩu, nhập khẩu theo thông lệ quốc tế; Thời điểm có giá thực tế phù hợp với thời điểm có giá chính thức theo thỏa thuận ghi trên hợp đồng; Giá chính thức phù hợp với giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo chứng từ thanh toán.

Theo đó, cơ quan Hải quan có trách nhiệm kiểm tra việc khai báo của người khai hải quan, thời điểm có giá chính thức, điều kiện chấp nhận thời điểm có giá chính thức. Trường hợp không đủ điều kiện để được chấp nhận thời điểm có giá chính thức, đồng thời số thuế tính theo giá chính thức cao hơn số thuế đã nộp theo giá tạm tính thì người khai hải quan phải nộp tiền chậm nộp đối với số thuế chênh lệch.