Sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Ngày 15/02/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục I và II ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2019.

Xem Thông tư số 09/2019/TT-BTC tại đây.